HWW zorg is op zoek naar een leden voor onze cliëntenraden

HomeVacaturesVrijwilligerswerkHWW zorg is op zoek naar een leden voor onze cliëntenraden

Locatie: Cliëntenraad

HWW zorg is op zoek naar een leden voor onze cliëntenraden

Haagse wijk- en woonzorg (HWW zorg) is een grote instelling in Den Haag. Er zijn 7
woonzorglocaties waar verpleeghuis- en revalidatiezorg geleverd wordt. Verdeeld over de
wijken zijn er ongeveer 5.000 klanten die thuiszorg ontvangen.
‘Ik doe ertoe en ik hoor erbij’, dat is de reactie die we willen zien en ervaren bij onze cliënten,
ouderen in de omgeving, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Het warme gevoel van
thuis: wij geloven dat zorg en ondersteuning daaraan op elke manier kunnen en moeten
bijdragen. Wij zien het als onze grootste uitdaging dat cliënten zichzelf kunnen zijn en blijven.
Het leven staat centraal en niet de beperking of de ziekte. Dat is waar wij voor staan bij de
HWW zorg.
Medezeggenschap
Medezeggenschap begint bij de zeggenschap (het beslisrecht) van de individuele
bewoner/cliënt over de invulling van zijn leven binnen en buiten de instelling. De
zeggenschap ligt zo dicht mogelijk bij de cliënt. Wij vinden het belangrijk dat cliënten zoveel
mogelijk worden betrokken en gehoord bij zaken die hen direct aangaan, zoals op het gebied
van wonen, zorg, dienstverlening en welzijnsactiviteiten. De cliëntenraad draagt zorg voor
belangenbehartiging van cliënten op organisatieniveau.
Visie op cliëntmedezeggenschap
Dankzij nauwe, prettige en professionele samenwerking met het bestuur, dat zich dient te
kenmerken door toegankelijkheid en transparantie, zijn de cliëntenraden op de hoogte van
de actuele thema’s en plannen van HWW zorg en kunnen de raden hun “andere” bril, die
vanuit het cliëntperspectief, opzetten. Bij het vormen van beleid laten de cliëntenraden de
stem van de cliënt horen. De raden staan voor het zo optimaal mogelijk uitvoeren van de
medezeggenschap van cliënten door het houden van een korte lijn met de cliënten die zij
vertegenwoordigen. Dit doen zij onder andere door hen te bevragen over hun perspectief en
door het bieden van een luisterend oor. Het gehoor geven aan de stem van de cliënt gebeurt
op een prettige en warme manier binnen duidelijke, vastgestelde kaders.
Missie
De cliëntenraden en HWW zorg willen op een liefdevolle manier bijdragen aan een goed
leven van de cliënten van HWW zorg, thuis in de wijk en van onze bewoners in onze huizen.
De medezeggenschap van cliënten kan op verschillende manieren georganiseerd worden,
zoals door de aanstelling van de (eventueel gebundelde) lokale cliëntenraden, maar ook
middels (een) cliëntenpanel(s) en/of inspraakgroepen waarin vanuit het bestuur ingebrachte
beleidsonderwerpen besproken worden. De centrale cliëntenraad is dan partner om samen
met de bestuurders te komen tot afstemming van onderwerpen. Wij willen dat de
cliëntenraadsleden zich gewaardeerd voelen voor hun inzet voor onze cliënten, zodat zij hun
werkzaamheden met voldoening zullen blijven doen en steeds zullen groeien in hun rol.
Wat doen onze cliëntenraden?
De verschillende cliëntenraden vergaderen ongeveer zes keer per jaar met de
locatiemanager / divisiemanager wijkzorg. Voorafgaand aan deze vergaderingen vindt
onderling overleg plaats met de leden van de cliëntenraad. De raad toetst het beleid van de
locatie / thuiszorg van HWW zorg vanuit cliëntperspectief en plaatst dit beleid in de context
van ontwikkelingen in het algemeen en in de regio..

Profiel cliëntenraadslid

 • Geïnteresseerd in de zorg aan cliënten en binding met HWW zorg in het bijzonder;
 • In staat tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de cliënten van HWW zorg;
 • Bereid om voldoende tijd te besteden aan de werkzaamheden van de cliëntenraad, zoals
  vergaderen en het onderhouden van contacten.

Taken cliëntenraadsleden

 • Behartigen van de collectieve belangen van de cliënten van HWW zorg;
 • Bewaken van de kwaliteit van zorg en dienstverlening en het doen van voorstellen ter
  verbetering;
 • Participeren bij het opstellen en bespreken van zorgplannen;
 • Adviseren bij beslissingen ten aanzien van de toekomst van de locatie / thuiszorg.

Overige informatie
Voor meer informatie over HWW zorg, zoals het strategisch beleidsplan of jaarverslag,
verzoeken wij u te kijken op www.hwwzorg.nl.

Contact
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Mirjam Kleijweg (onafhankelijk ambtelijk
secretaris van de lokale cliëntenraden), via mi.kleijweg@hwwzorg.nl of 06-82 01 0930 of met Annemarie Klootwijk
(onafhankelijk ambtelijk secretaris van de Centrale Cliëntenraad), via a.klootwijk@hwwzorg.nl of 06 82 01 05 07.
Indien u geïnteresseerd bent in deze belangrijke en leuke rol, verzoeken wij u uw motivatie te
versturen naar ccr@hwwzorg.nl of naar HWW zorg cliëntenraden, t.a.v. Mirjam Kleijweg en
Annemarie Klootwijk, Postbus 93042, 2509 AA Den Haag